CodeIgniter Frameworks Tutorial

Bài 2: Tạo một trang đơn giản với CI

Tạo Controller

Controller là nơi xử lý hầu hết tất cả các yêu cầu từ client. Do đó chúng ta sẽ tạo một Controller để có thể xử lý một yêu cầu nào đó. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một controller để xử lý trang giới thiệu website. Giả sử đường dẫn của mình cho trang giới thiệu sẽ là:

http://localhost/codeigniter/vidu-1/index.php/home/about

Trong đó:

  • vidu-1 là thư mục mà mình đã cài CI ở bài 1
  • home là controller Home
  • about là action của controller Home

Bạn có thể xem lại bài giới thiệu về CodeIgniter để hiểu hơn về đường dẫn trong CI.

Đầu tiên các bạn tạo file Home.php trong thư mục /vidu-1/application/controllers có nội dung như sau:

<?php
class Home extends CI_Controller {

}

Như vậy chúng ta đã tạo thành công controller có tên Home. Bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo action About để xử lý yêu cầu vào trang giới thiệu như đường dẫn ở trên.

Tạo action About

Để tạo action About, các bạn chỉnh sửa nội dung file Home.php như sau:

<?php
class Home extends CI_Controller {

	public function About() {
		echo "Welcome page";
	}

}

Như vậy bạn đã tạo xong action cho controller Home. Chúng ta sẽ thử truy cập vào trang web để xem nó hiển thị như thế nào.  Các bạn truy cập vào đường dẫn:

http://localhost/codeigniter/vidu-1/index.php/home/about

Ở bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo một View để hiển thị trang giới thiệu của chúng ta.

Tạo View

Các bạn tạo một file mới có tên about.php trong thư mục /vidu-1/application/views với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Welcome to CodeIgniter</title>
</head>
<body>
	<h1>Welcome to CodeIgniter</h1>
	<p>We are Nangviet.com Team!</p>
</body>
</html>

Sau khi tạo file about.php, chúng ta chỉnh sửa controller Home để hiển thị file about.php lên view như sau:

<?php
class Home extends CI_Controller {

	public function About() {
		$this->load->view('about');
	}

}

Chúng ta cùng xem lại kết quả trên trình duyệt:

Như vậy chúng ta đã hoàn thành các bước để tạo một Controller, Action và View căn bản. Các bạn hãy thử tạo các trang của riêng mình để ôn tập lại các bước này.