HTML Thiết kế web Tutorial

Bài 3: Cấu trúc căn bản HTML

Cấu trúc file HTML

Tất cả các file HTML hoàn chỉnh phải bắt đầu bằng thẻ <!DOCTYPE html>, thẻ này dùng để định nghĩa phiên bản HTML mà bạn sử dụng. Nội dung còn lại sẽ được bao bởi cặp thẻ <html> và </html>. Phần hiển thị lên trình duyệt web phải được đặt trong cặp thẻ <body> và </body>

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Hello World</h1>
<p>Welcome to HTML</p>

</body>
</html>

Tiêu đề trong HTML

Các tiêu đề trong HTML được định nghĩa bởi các thẻ <h1> đến <h6>. Thẻ <h1> định nghĩa một tiêu đề quan trọng nhất. Mức độ quan trọng của tiêu đề được giảm dần đến thẻ <h6>, thẻ này định nghĩa một tiêu đề ít quan trọng nhất.

<h1>Tôi có tiêu đề quan trọng nhất</h1>
<h2>Tôi có tiêu đề quan trọng nhì</h2>
<h3>Oh. Tôi có tiêu đề quan trọng thứ 3</h3>

Văn bản trong HTML

Các đoạn văn được định nghĩa bởi thẻ <p>

<p>Đây là một đoạn văn.</p>
<p>Đây là một đoạn văn khác.</p>

Liên kết trong HTML

Liên kết dùng để điều hướng người dùng đến một phần hoặc một trang web khác. Các liên kết trong HTML được định nghĩa bởi thẻ <a>.

<a href="http://www.google.com.com">Đây là liên kết đến Google</a>

Đích đến của liên kết được đặt trong thuộc tính href. Thuộc tính được dùng để cung cấp các thông tin bổ sung của một thành phần HTML

Hình ảnh trong HTML

Để chèn hình ảnh vào trang web chúng ta sử dụng thẻ <img>. Đường dẫn đến hình được đặt trong thuộc tính src.

<img src="hinhanh.jpg" />

Các bạn lưu ý là đường dẫn đến file hình có thể là đường dẫn tương đối hoặc tuyệt đối. Mình sẽ có bài nói về 2 loại đường dẫn này sau.