HTML Thiết kế web Tutorial

Bài 5: Tiêu đề trong HTML

Tiêu đề HTML

Tiêu đề được định nghĩa bởi thẻ <h1> đến <h6>. Thẻ <h1> định nghĩa tiêu đề quan trọng nhất và ngược lại, thẻ <h6> định nghĩa tiêu đề ít quan trọng nhất.

<h1>Tiêu đề 1</h1>
<h2>Tiêu đề 2</h2>
<h3>Tiêu đề 3</h3>
<h4>Tiêu đề 4</h4>
<h5>Tiêu đề 5</h5>
<h6>Tiêu đề 6</h6>

Lưu ý: Trình duyệt tự động thêm vào vài khoảng trắng (margin) trước và sau một tiêu đề

Tầm quan trọng của tiêu đề

Các công cụ tìm kiếm sử dụng tiêu đề để ghi dấu cấu trúc và nội dung của trang web của bạn. Trong khi đó người dùng thường lướt qua các tiêu đề. Từ đó chúng ta thấy được tầm quan trọng khi sử dụng tiêu đề để thể hiện cấu trúc của văn bản.

Tiêu đề <h1> nên được dùng cho tiêu đề chính, tiếp theo đó là tiêu đề <h2>, kế đó là các tiêu đề <h3> kém quan trọng hơn v.v…

Lưu ý: Chỉ sử dụng các thẻ tiêu đề cho tiêu đề. Không sử dụng thẻ tiêu đề để tạo ra các chữ LỚN hoặc IN ĐẬM.

Thành phần HEAD trong HTML

Thành phần <head> không hiển thị tiêu đề trong HTML. Thành phần này chứa các thông tin bổ sung, là các thông tin về trang HTML. Các thông tin này không được hiển thị.

Thẻ <head> được đặt giữa thẻ <html> và thẻ <body>:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Welcome to HTML</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
</body>
</html>

Lưu ý: Thông tin thêm thường định nghĩa tiêu đề của văn bản, bảng mã, styles, liên kết, mã scripts và vài thông tin khác.