HTML Thiết kế web Tutorial

Bài 6: Đoạn văn trong HTML

Thẻ <p>

Trong HTML, thẻ <p> dùng để định nghĩa một đoạn văn. Các bạn xem ví dụ sau đây

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

Lưu ý: Trình duyệt tự động thêm vào một vài khoảng trắng (gọi là margin) trước và sau một đoạn văn.

Hiển thị

Bạn sẽ không thể chắc chắn cách mà HTML sẽ được hiển thị. Có rất nhiều loại màn hình từ to đến nhỏ và thay đổi kích thước màn hình sẽ tạo nên các kết quả khác nhau.

Với HTML, bạn không thể thay đổi cách hiển thị bằng cách thêm vào các khoản trắng hoặc các dòng trắng. Trình duyệt sẽ tự động xóa các khoảng trắng dư thừa khi hiển thị chúng.

<p>
This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser 
ignores it.
</p>

<p>
This paragraph
contains     a lot of spaces
in the source     code,
but the    browser 
ignores it.
</p>

Đừng quên thẻ kết thúc </p>

Hầu hết các trình duyệt đều hiển thị chính xác dù bạn có quên thẻ đóng </p>

<p>This is a paragraph.
<p>This is another paragraph.

Tuy nhiên việc quên thẻ đóng này có thể tạo các kết quả khác nhau và lỗi.

Thẻ ngắt dòng <br>

Nếu bạn muốn xuống dòng mà không cần phải tạo mới một đoạn văn mới thì sử dụng thẻ <br>

<p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks.</p>

Thẻ <br> là một thành phần rỗng, do đó không cần phải có thẻ đóng.