Lập trình PHP Tutorial

Cài đặt Composer trên Ubuntu – Windows 10 Subsystem

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Composer (https://getcomposer.org/) trên Ubuntu – Windows 10 Subsystem.

Trước tiên các bạn cần cài đặt PHP CLI trên Ubuntu phiên bản PHP mới nhất hoặc phiên bản mà bạn mong muốn. Tiếp theo các bạn hãy thực hiện các lệnh sau để cài đặt.

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '48e3236262b34d30969dca3c37281b3b4bbe3221bda826ac6a9a62d6444cdb0dcd0615698a5cbe587c3f0fe57a54d8f5') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

Lệnh trên dùng để tải file cài đặt về và check hash của file. Nếu terminal hiển thị câu Installer verified là bạn đã tải về đúng file.

Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành chạy file này để cài đặt Composer bằng các lệnh sau:

sudo php composer-setup.php --filename=composer --install-dir=/usr/local/bin
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Tại bước này bạn cần quyền sudo để cài đặt vào folder /usr/local/bin. Bạn cũng có thể thay đổi vị trí cài đặt cũng như tên file dựa vào 2 tham số truyền vào khi chạy file setup. Sau đó chúng ta xóa file composer-setup.php đi là xong.

Cuối cùng chúng ta cùng kiểm tra phiên bản để xem mình đã cài đặt thanh công chưa nhé. Hãy gõ lệnh và bạn sẽ thấy kết quả như hình dưới đây là đã thành công rồi nhé. Bây giờ bạn có thể bắt đầu khám phá các package của PHP rồi nhé.

composer -v