Tutorial Laravel Lập trình PHP

Cài đặt memcached Ubuntu dùng Session trong Laravel

Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Redis trên Ubuntu, bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Memcached và sử dụng session trong Laravel với memcached.

Đầu tiên chúng ta cần update apt và cài đặt gói memcached chính thức cho Ubuntu.

sudo apt-get update && sudo apt-get install memcached

Sau khi cài đặt xong các bạn hãy kiểm tra xem service memcached đã được cài thành công chưa bằng lệnh

sudo service memcached status

Nếu bạn nhìn thấy thông báo memcached is not running có nghĩa là bạn đã cài đặt thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ chạy service memcached lên bằng lệnh

sudo service memcached start

Đồng thời kiểm tra xem service đã chạy đúng chưa bằng lệnh kiểm tra status trên sudo service memcached status . Nếu bạn nhìn thấy thông báo như hình dưới dây thì service đã chạy thành công.

Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau setup một source Laravel để test memcached nhé. Folder chúng ta sẽ cài đặt ở ~/www giống như những bài hướng dẫn trước.

cd ~/www && laravel new memcached-test

Sau khi cài đặt Laravel xong, chúng ta sẽ chỉnh sửa file .env . Các bạn hãy tìm dòng SESSION_DRIVER và sửa thành memcached .

Tiếp theo chúng ta chỉnh sửa code một tí để test session. Đơn giản nhất chúng ta sẽ chỉnh sửa file route web.php

Route::get('/', function () {
    session(['test-key' => 'Hello world']);
    
    echo session('test-key');
});

Ok, bây giờ chúng ta chạy thử nghiệm server và mở trên trình duyệt để kiểm tra kết quả php artisan serve và câu chuyện là …

Chúng ta đang thiếu extension memcached. Để cài đặt php memcached cho PHP trên Ubuntu, các bạn dùng lệnh

sudo apt install php-memcached -y

Sau khi cài đặt thành công hãy chạy lại lệnh serve của Laravel php artisan serve  và xem kết quả trên trình duyệt.

Như vậy là xong rồi đó. Chúc các bạn thành công 😀