Quản trị mạng Windows

Cài đặt web server trên Windows Server 2008 – Phần 2

THỰC HÀNH 1 – Cài đặt web Server

Phần 1: Web Server nền tảng Windows Server 2008 R2
1. Cài đặt VMWare √
2. Cài đặt Windows Server 2008 R2 – Tạo máy ảo và cài win √
3. Cài đặt IIS – Test với địa chỉ localhost
4. Tạo web site test
———————————————————————————
HƯỚNG DẪN

3. Cài đặt IIS – Test với địa chỉ localhost
Cài đặt IIS bằng cách bật Role Web Server lên. Sau khi cài thành công tiến hành kiểm tra bằng cách mở trình duyệt truy cập vào địa chỉ: http://localhost/

4. Tạo web site test
Tạo thư mục để lưu trữ website. Tạo file index.htm với nội dung tùy ý. Đây là trang chủ của website.
Mở IIS và tiến hành tạo website. Sau đó tạo domain ảo bằng cách sửa file Hosts (cách dễ nhất). Kiểm tra bằng cách truy cập vào domain vừa tạo bằng trình duyệt IE.