CodeIgniter Frameworks Lập trình PHP Series mới nhất Tutorial

CodeIgniter #0 Cài đặt CodeIgniter

Cài đặt CodeIgniter (CI) là phần mở đầu cho series Hướng dẫn Lập trình CodeIgniter trên website nangviet.com

Cài đặt CodeIgniter

CodeIgniter (CI) là một PHP framework nhỏ gọn và dễ cài đặt nhất. Nó không yêu cầu các bước phức tạp để có thể tạo một project CI. Điều đầu tiên các bạn cần là phải có một môi trường để chạy PHP. Nếu chưa biết về PHP, các bạn hãy đọc series Hướng dẫn lập trình PHP căn bản trước khi học CI.

Để cài đặt CI, đầu tiên các bạn vào trang web này để tải CI về máy.

Các bạn chọn Download CodeIgniter 3 để tải về CI phiên bản 3. Đây là một file nén gồm source code của CI. Các bạn hãy lưu file này vào thư mục htdocs của mình.

Các bạn hãy giải nén và đổi tên thư mục thành vidu-1. Thư mục này sẽ gồm cấu trúc như sau:

Bây giờ hãy mở thử trình duyệt và truy cập vào project mà chúng ta vừa tạo xem kết quả như thế nào.

Nếu bạn thấy được trang Welcome to CodeIgniter! như trên thì chúc mừng bạn đã thành công.

Cấu trúc thư mục

Cấu trúc của CodeIgniter rất đơn giản, gồm thư mục application là nơi chúng ta sẽ lập trình và thư mục system là nơi chứa toàn bộ thư viện CI. Trong thư mục application có các thư mục sau cần chú ý và cũng là quan trọng nhất đó là:

  • controllers: nơi lưu trữ các controller của chương trình
  • models: nơi lưu trữ các model
  • view: nơi lưu trữ các view
  • config: nơi lưu trữ các cấu hình của chương trình

Thư mục System và Application là 2 thư mục mặc định của CI. Tuy nhiên chúng ta có thể đổi tên 2 thư mục này bằng cách chỉnh sửa file index.php.

Thư mục system được quy định bằng biến

$system_path = 'system';

Thư mục application được quy định bằng biến

$application_folder = 'application';

Chúng ta sẽ thử thay đổi giá trị của 2 biến này và đổi tên 2 thư mục tương ứng thành:

$system_path = 'ci_sys';
$application_folder = 'my_app';

Nào cùng xem lại kết quả trên trình duyệt nhé. Nếu bạn vẫn thấy một trang Welcome như cũ thì chúc mừng bạn đã biết cách đổi tên đường dẫn các thư mục trong CI, điều này giúp website của bạn sẽ khó bị đoán ra đường dẫn đến các file code.