Tutorial

Debug ứng dụng Laravel với Laravel Debugbar

Laravel Debugbar là một gói hỗ trợ cho chúng ta debug ứng dụng Laravel.

Cài đặt Laravel Debugbar

Việc cài đặt rất đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng composer để cài đặt. Bạn chỉ cần sử dụng command line và gõ lệnh:

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn cần thêm service provider vào tập tin app.php

Nếu bạn muốn sử dụng Facade, bạn có thể thêm 1 alias vào tập tin app.php

Mặc định, Debugbar sẽ được chạy nếu cấu hình app.debug = true. Để copy config vào thư mục config bạn sử dụng lệnh sau trong command line

Cách sử dụng

Debugbar sử dụng PSR-3, bạn có thể ghi các log lại bao gồm: debug, info, notice, warning, error, critical, alert, emergency

Đo lường thời gian

Hoặc log lại một exception

Và còn nhiều chức năng khác bạn có thể tham khảo tại github của Laravel Debugbar