Tutorial

Debug ứng dụng Laravel với Laravel Debugbar

Laravel Debugbar là một gói hỗ trợ cho chúng ta debug ứng dụng Laravel.

Cài đặt Laravel Debugbar

Việc cài đặt rất đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng composer để cài đặt. Bạn chỉ cần sử dụng command line và gõ lệnh:

composer require barryvdh/laravel-debugbar

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn cần thêm service provider vào tập tin app.php

Barryvdh\Debugbar\ServiceProvider::class,

Nếu bạn muốn sử dụng Facade, bạn có thể thêm 1 alias vào tập tin app.php

'Debugbar' => Barryvdh\Debugbar\Facade::class,

Mặc định, Debugbar sẽ được chạy nếu cấu hình app.debug = true. Để copy config vào thư mục config bạn sử dụng lệnh sau trong command line

php artisan vendor:publish --provider="Barryvdh\Debugbar\ServiceProvider"

Cách sử dụng

Debugbar sử dụng PSR-3, bạn có thể ghi các log lại bao gồm: debug, info, notice, warning, error, critical, alert, emergency

Debugbar::info($object);
Debugbar::error('Error!');
Debugbar::warning('Watch out…');
Debugbar::addMessage('Another message', 'mylabel');

Đo lường thời gian

Debugbar::startMeasure('render','Time for rendering');
Debugbar::stopMeasure('render');
Debugbar::addMeasure('now', LARAVEL_START, microtime(true));
Debugbar::measure('My long operation', function() {
    // Do something…
});

Hoặc log lại một exception

try {
    throw new Exception('foobar');
} catch (Exception $e) {
    Debugbar::addThrowable($e);
}

Và còn nhiều chức năng khác bạn có thể tham khảo tại github của Laravel Debugbar