Docker

Docker #2: Cài đặt Docker trên Ubuntu

Xin chào các bạn, bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Docker trên Ubuntu. Phiên bản Ubuntu mình sử dụng là 16.04 (LTS). 

Để cài đặt Docker trên Ubuntu 16.04 các bạn thực hiện các bước sau trên Terminal nha. Và chắc chắn là có quyền Root đó. Không có thôi nghỉ khỏe luôn.

Setup Repositories

Bước đầu tiên không phải là tải và cài như ở Windows, các bạn phải update, thêm repositories của Docker vào hệ thống. Thực hiện nào:

Bước 1: Update Ubuntu

$ sudo apt-get update

Bước 2: Cài một số gói cần thiết cho APT & Repositories

$ sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common -y

Bước 3: Thêm key của Docker

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Bước 4: Thêm Repositories stable

$ sudo add-apt-repository \
   "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
   $(lsb_release -cs) \
   stable"

Let’s install Docker

Thực hiện các bước sau sau khi các bạn đã thực hiện các bước trên nha

Bước 1: Update một lần

$ sudo apt-get update

Bước 2: Cài đặt Docker

$ sudo apt-get install docker-ce

Bước 3: Test thử xem đã cài đặt thành công chưa

$ sudo docker run hello-world

Chúc các bạn thành công.