Docker

Docker #6: Cài đặt Laravel trên Container Apache/PHP + MySQL

Xin chào các bạn, ở bài trước Docker #5 mình đã hướng dẫn các bạn cách chạy container Apache/PHP và container MySQL. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy container Apache/PHP và setup source Laravel.

Trong bài này mình sử dụng 2 container đó là:

  • Apache/PHP: https://hub.docker.com/r/webdevops/php-apache-dev
  • MySQL: https://hub.docker.com/_/mysql

Đầu tiên các bạn cần chạy Container MySQL

docker run --name laravel_mysql -d -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123  -p 3306:3306 mysql:5.7

Câu lệnh trên tạo một container với tên là laravel_mysql, chạy ở chế độ detach (-d), được đặt password root là 123, mở port 3306 và image sử dụng là mysql tag 5.7.

Tiếp theo các bạn chạy container Apache/PHP

docker run --name laravel_server -d -p 9000:80 -v C:\Users\vannh\OneDrive\Desktop\code_laravel:/app --link laravel_mysql:mysql

Câu lệnh trên tạo một container và bạn cũng có thể đoán được các tham số có ý nghĩa như thế nào dựa vào lệnh mysql trên.

Tuy nhiên có một tham số -v, dùng để map folder code trên desktop với folder /app trong container và –link dùng để liên kết với container laravel_mysql.

Bước tiếp theo đó là setup source Laravel bằng cách truy cập vào container laravel_server. Mời bạn xem video dưới đây để biết các thao tác thực hiện.

Chúc các bạn thành công.