HTML Series mới nhất Thiết kế web

HTML #0 Giới thiệu HTML

HTML là gì?

HTML là ngôn ngữ chuẩn cho việc xây dựng nên các trang web. HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language được hiểu là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Đây là ngôn ngữ xây dựng nên cấu trúc của một trang web. Các trình duyệt web đọc các mã HTML và render chúng để hiển thị lên trang web mà chúng ta thường thấy.

Ví dụ một đoạn mã HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>Hello world</h1>
<p>Welcome to HTML.</p>

</body>
</html>

Các thẻ HTML

Ngôn ngữ HTML gồm các thẻ đại diện cho một thành phần trên trang web. Trong HTML có rất nhiều thẻ như thẻ tiêu đề, thẻ văn bản, thẻ liên kết, v.v… Các thẻ thường gồm một cặp gồm có thẻ mở và thẻ đóng, ví dụ: <p>nội dung</p>. Cặp thẻ đóng và thẻ mở bao quanh một nội dung dùng để định nghĩa phần nội dung bên trong là gì. Ví dụ: hẻ h1 dùng để định nghĩa tiêu đề, <h1>Giáo trình HTML</h1> => Giáo trình HTML là tiêu đề.

Các phiên bản HTML

Có rất nhiều phiên bản HTML đã được ra đời, dưới đây là bảng tổng hợp các phiên bản và năm phát hành của chúng. Phiên bản mới nhất là HTML5

Phiên bảnNăm
HTML1991
HTML 2.01995
HTML 3.21997
HTML 4.011999
XHTML2000
HTML52014

Định nghĩa <!DOCTYPE>

<!DOCTYPE> dùng để định nghĩa phiên bản HTML sử dụng. Điều này giúp cho trình duyệt hiển thị trang web một cách chính xác. Thẻ <!DOCTYPE> chỉ nên xuất hiện một lần ở dòng đầu tiên của đoạn mã HTML. Để định nghĩa phiên bản HTML sử dụng là phiên bản HTML5 chúng ta sử dụng đoạn doctype sau:

<!DOCTYPE html>

Xem thêm doctype của các phiên bản HTML khác tại đây.