HTML Thiết kế web Tutorial

Bài 7: Định dạng văn bản HTML

Một đoạn văn hay một kí tự đều có thể được định dạng như màu chữ, font chữ, kích thước, canh lề, v.v… Bài này sẽ giới thiệu với các bạn một số định dạng thông dụng và cách sử dụng style trong html.

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style dùng để định dạng một thành phần HTML. Đây là cách sử dụng style inline (có tổng cộng 3 cách sử dụng). Tuy nhiên chúng ta không nên sử dụng cách này, Nắng Việt chỉ giới thiệu để các bạn biết. Cú pháp như sau:

<tagname style="property:value;">

Khóa property là một thuộc tính trong CSS, value là một giá trị của thuộc tính trong CSS. Các bạn có thể tham khảo series CSS căn bản để hiểu thêm về phần này.

Màu nền

Thuộc tính background-color định nghĩa màu nền cho một thành phần HTML. Ví dụ sau đây đặt màu nền cho thành phần body:

<body style="background-color:powderblue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>

Màu chữ

Khác với màu nền, màu chữ chỉ đặt màu của phần nội dung chữ hiển thị trong một thành phần HTML. Thuộc tính CSS đặt màu chữ đó là color. Ví dụ:

<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>

Font chữ

Thuộc tính font-family đặt font chữ cho nội dung chữ trong thành phần HTML. Ví dụ:

<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>

Kích thước chữ

Thuộc tính font-size định nghĩa kích thước của font chữ. Ví dụ:

<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>

Canh lề chữ

Thuộc tính text-align định nghĩa canh lề cho chữ gồm có canh trái, canh giữa và canh phải. Ví dụ:

<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>