Góc IT Góc network Linux Quản trị mạng Server & VPS Tutorial

Hướng dẫn bật root trên Ubuntu server 18.04 & cấp quyền SSH

Trong bài viết này bạn sẽ được hướng dẫn mở khoá tài khoản Root & cấp quyền SSH cho tài khoản Root trên Ubuntu server 18.04

Mở khoá root trên Ubuntu server 18.04

Mặc định khi cài Ubuntu server 18.04 tài khoản Root bị vô hiệu hoá. Bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn cài đặt Ubuntu server 18.04 trên máy ảo.

Bạn cần đăng nhập vào tài khoản có quyền sudo  để bật tài khoản root.

Các bước thực hiện bằng lệnh như sau. Đầu tiên, bạn cần thay đổi mật khẩu cho tài khoản root

sudo passwd root

Tiếp theo bạn thực hiện lệnh sau để mở khoá cho tài khoản root

sudo passwd -u root

Bây giờ bạn có thể truy cập vào tài khoản root với mật khẩu bạn vừa đặt

su - root

Cấp quyền SSH

Mặc định Ubuntu server tắt quyền truy cập SSH của tài khoản root. Để mở khoá bạn cần chỉnh sửa file config của SSH.

vi /etc/ssh/sshd_config

Hãy tìm đến dòng PermitRootLogin và sửa thành giá trị thành yes

PermitRootLogin yes

Lưu file và khởi động lại dịch vụ SSH

sudo service sshd restart

Bây giờ bạn có thể kết nối ssh đến server bằng tài khoản root.