Frameworks Lập trình PHP Laravel Tutorial

Laravel Bài 2: Cấu trúc thư mục của Laravel

Ở bài 1, chúng ta đã cài đặt thành công Laravel nhưng chúng ta khoan vội code ngay mà hãy dành thời gian tìm hiểu về cấu trúc thư mục của Laravel. Bài này mình sẽ giới thiệu các thư mục và chức năng của chúng trong Laravel.

Cấu trúc thư mục của Laravel

Sau khi bạn cài đặt thành công Laravel ở bài 1, thư mục gốc là nơi chứa tất cả các thư mục khác như hình dưới đây:

Cấu trúc thư mục của Laravel

Trong đó:

 • app: là nơi chúng ta sẽ lập trình ra chương trình
 • bootstrap: là nơi chứa các đoạn mã khởi tạo của framework
 • config: là nơi chứa các file cấu hình
 • database: là nơi chứa các đoạn code nâng cấp database và seed dữ liệu
 • public: là nơi mà người dùng truy cập vào. Đây cũng là nơi sẽ chứa hình ảnh, css, javascript
 • resources: là nơi chứa các tài nguyên gốc như LESS, SASS, file ngôn ngữ, template
 • routes: là nơi chứa code định tuyến cho chương trình
 • storage: là nơi chứa cache, các file uploads
 • tests: là nơi chứa các test cases
 • vendor: là nơi chứa các thư viện được cài đặt từ composer

Các thư mục cần quan tâm nhất đó là: app, config, database, public, resources và routes.

Thư mục App

Nơi đây sẽ là nơi viết các phần quan trọng của chương trình như các controller, model, v.v…

Cấu trúc thư mục App

Trong đó:

 • Console: là nơi chứa tất cả các code artisan
 • Exceptions: là nơi chứa các exception trong chương trình
 • Http: là nơi chứa các Controller, Middleware
 • Providers: là nơi chứa các Class Service Providers

Thư mục Database

Đây là nơi chứa các class liên quan đến database như tạo, cập nhật bảng, thêm nội dung vào các bảng.

Cấu trúc thư mục Database

Trong đó:

 • factories: là nơi chứa các class sản xuất
 • migrations: là nơi chứa các class tạo, cập nhật cấu trúc các bảng
 • seeds: là nơi chứa các class thêm dữ liệu vào các bảng