Kỹ thuật lập trình Lập trình C#

Mô hình 3 lớp trong C# và ví dụ minh họa

Giới thiệu

Mô hình 3 lớp trong C# gồm các lớp sau:

  • Presentation Layer – Graphic User Interface – GUI
  • Business Logic Layer – BUS
  • Data Access Layer – DAL

(Giữa các tầng truyền dữ liệu với nhau qua Data Transfer Object – DTO)
1. DAL
– DBConnect : dùng để kết nối Database (DB)
– Các DAL_ : các class dùng để tương tác table tương ứng trong DB

2. BUS
– Xử lý logic.
– Nếu cần kết nối DB thì gọi các DAL tương ứng

3. GUI
– Form giao diện
– Xử lý các chức năng giao diện
– Xử lý các logic thông qua BUS

Ví dụ bài tập Quản lý lớp

Phân tích bài tập:
0. DTO
class Lop: MaKhoa, MaLop, TenLop
1. DAL
class DBConnect
class DAL_Lop
2. BUS
class BUS_Lop
3. GUI
frmLop

Mời các bạn xem video hướng dẫn: