Ruby

Ruby #1: Cài đặt Ruby trên Windows 10 sử dụng WSL Ubuntu 18.04

Chúng ta sẽ cài đặt Ruby trên Windows 10 sử dụng Windows Subsystem for Linux (WSL), phiên bản mà mình sử dụng đó là Ubuntu 18.04. Bạn cũng có thể cài đặt trên Ubuntu 18.04 (phiên bản Desktop hoặc Server), các thao tác cài đặt là như nhau.

Cài đặt Windows Subsystem for Linux

Các bạn mở Powershell với quyền Administrator, sau đó sử dụng lệnh này để bật Windows Subsystem for Linux, các bước tiếp theo bạn làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Nhấn Y và Enter để restart lại máy tính. Tiếp theo bạn mở Windows Store và tìm Ubuntu 18.04, chọn Install để cài đặt.

Nhấn nút Start và gõ store để tìm mở Microsoft store. Tại cửa sổ Microsoft store, các bạn gõ Ubuntu, tìm bản 18.04 và nhấn Install để cài đặt. Ở đây mình đã cài đặt xong nên nút Install trở thành nút Launch.

Sau khi cài đặt thành công, các bạn bấm Launch để khởi động, lúc này cửa sổ Bash hiện lên và sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện các bước tiếp theo để cài đặt mật khẩu.

Cài đặt Ruby

Chuẩn bị môi trường

Từ bước này, các bạn sử dụng Bash đã cài đặt ở trên để tiếp tục. Đầu tiên, chúng ta cần cài đặt một số gói để có thể cài đặt Ruby một cách dễ dàng.

Các bạn có thể sử dụng các lệnh dưới đây để cài đặt Ruby cho Ubuntu 18.04 bản desktop hoặc server

Vì mình cài đặt Ruby và Ruby on Rails nên mình cần cài đặt Nodejs, Yarn repositories

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core curl zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev \
libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev software-properties-common libffi-dev nodejs yarn

Cài đặt Ruby sử dụng rbenv

Đây là cách dễ dàng để cài đặt Ruby, đầu tiên chúng ta cài đặt rbenv và ruby-build:

cd
git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

rbenv install 2.6.1
rbenv global 2.6.1
ruby -v

Tiếp theo chạy lệnh gem install bundler để cài đặt Bundler. Và cuối cùng chạy lệnh rbenv rehash để hoàn tất quá trình cài đặt.

Chúc các bạn thành công!