HTML là gì? HTML là ngôn ngữ chuẩn cho việc xây dựng nên các trang web. HTML là viết tắt…

Cấu trúc file HTML Tất cả các file HTML hoàn chỉnh phải bắt đầu bằng thẻ <!DOCTYPE html>, thẻ này dùng để…

Tiêu đề HTML Tiêu đề được định nghĩa bởi thẻ <h1> đến <h6>. Thẻ <h1> định nghĩa tiêu đề quan…