Kỹ thuật lập trình PHP Lập trình PHP

Bài 14: Tạo mới và ghi dữ liệu vào tập tin

I. Tạo tập tin sử dụng fopen

Hàm fopen ngoài dùng để mở tập tin còn có thể dùng để tạo tập tin như đã giới thiệu trong bài trước khi truyền tham số chế độ mở. Ví dụ:

$file = fopen("file.txt", "w");

Phương thức mở “w” có ý nghĩa mở tập tin cho việc ghi và xóa nội dung tập tin. Nếu tập tin không tồn tại thì tạo tập tin và mở để ghi.

II. Ghi dữ liệu

Để ghi dữ liệu vào tập tin đã mở, sử dụng hàm fwrite. Hàm fwrite gồm hai tham số, tham số đầu tiên là handle tập tin đã mở, tham số thứ hai là nội dung ghi vào tập tin. Ví dụ:

<?php
$file = fopen("diachi.txt", "w") or die("Khong the doc file!");
fwrite($file, "Dia chi 1\n");
fwrite($file, "Dia chi 2");
fclose($file);
?>