Tiêu đề HTML Tiêu đề được định nghĩa bởi thẻ <h1> đến <h6>. Thẻ <h1> định nghĩa tiêu đề quan…

Cấu trúc file HTML Tất cả các file HTML hoàn chỉnh phải bắt đầu bằng thẻ <!DOCTYPE html>, thẻ này dùng để…